Skip to content Skip to footer
LINK2MARKET

Estratègia

Cupons ACCIÓ a la Competitivitat de l'empresa

Tenen per objectiu acompanyar les persones clau d'una empresa a fer un procés de reflexió sobre el model de negoci i innovació de l'organització i definir noves iniciatives davant dels canvis que poden impactar el negoci.

Identifica noves oportunitats i reptes per assegurar la teva competitivitat.

L'ajut cobreix el 100%
de l'import dels serveis
foto23
foto13

Què se subvenciona?

Contractació d’un servei d’assessorament a persones acreditades per ACCIÓ a Estratègia o Gestió de la Innovació adreçat a ajudar l’empresa a:

PAGAMENT DEL 100% DE L'AJUT

CONSTRUIR LES BASES PER AJUDAR L’EMPRESA A ESTAR ESTRATÈGICAMENT
PREPARADA PER CANVIAR AL MOMENT I DIRECCIÓ ADEQUATS

El servei d’assessorament adreçat a acompanyar les persones clau de l’organització en un procés de reflexió amb l’objectiu d’identificar els principals canvis que poden impactar el seu negoci i definir i prioritzar un conjunt d’actuacions per donar-hi resposta.

1.

Identificar quins canvis poden impactar el seu model de negoci actual

2.

Identificar i/o conceptualitzar iniciatives a explotar o àrees d'oportunitat a explorar per donar resposta als canvis identificats.

3.

Prioritzar les iniciatives o àrees d'oportunitat més rellevants per assegurar la seva competitivitat futura

CUPÓ ESTRATÈGIA

8.000 €

SUBVENCIÓ
Únicament el cost de la prestació del servei d’assessorament realitzat per la persona acreditada per ACCIÓ

Servei d'assessorament estratègic

PRESENT
FUTUR
1.

Inici del servei

Concessió del cupó

2.

Reflexió model de negoci

3.

Reflexió capacitat canvi

4.

Reflexió estratègia de futur

CUPAR D'ESTRATÈGIA
PERSONA ASSESSORA
5.

Tancament del servei

Analitzar les iniciatives i àrees d’oportunitat prioritzades

Quines actuacions i despeses són subvencionables?

Únicament el cost de la prestació del servei d'assessorament realitzat per la persona acreditada per ACCIÓ.

La quantia de la subvenció atorgada, juntament amb les ajudes de minimis percebuts
per la beneficiaria en els tres darrers exercicis fiscals no podrà superar 200.000 €.

foto24
foto14

Empreses de serveis a la indústria

35 Subministrament denergia elèctrica i gas.
36 Captació, potabilització i distribució daigua.
37 Recollida i tractament d’aigües residuals.
38 Tractament i eliminació de residus.
39.Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus.
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport
62 Serveis de Tecnologia de la informació (per a la indústria)
71 Serveis
tècnics d’arquitectura i enginyeria (anàlisi i assaigs tècnics per a la indústria)
72 Investigació i desenvolupament

QUI POT SER BENEFICIARI?

Empreses industrials i serveis connexes amb establiment operatiu a Catalunya (no són objecte les microempreses*)

Empreses industrials

10 Indústria de productes alimentaris.
11 Fabricació de begudes.
12 Indústries del tabac.
13 Indústries tèxtils.
14 Confecció de peixos de vestir.
15 Indústria del cuir i del calçat.
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cesteria i esparteria.
17 Indústries del paper.
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats.
19 Coqueries i refinatge del petroli.
20 Indústries químics.
21 Fabricació de productes farmacèutics.
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques.
23 Fabricació d’altres productes minerals no-metàl·lics.
24 Metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges.
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips.
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics.
27 Fabricació de materials i equips elèctrics.
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa.
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs.
30 Fabricació d’altres materials de transport.
31 Fabricació de mobles.
32 Indústries manufacturers diverses.
331 Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equips.
332 Instal·lació de maquinària i equips industrials.

Quines actuacions i despeses són subvencionables?

QUI NO POT SER BENEFICIARI?

D'acord amb el que estableix aquest Reglament queden fora d'aquesta línia d'ajuts, els següents:

Vols rebre més informació?

Si tens dubtes sobre el procés, vols que t’ajudem a tramitar les subvencions o necessites informació posa’t en contacte amb nosaltres.

Quina és la intensitat i l’import de l’ajut?

LÍNIA AMB CONCURRÈNCIA NO COMPETITIVA.

IMPORT DE L'AJUT D'ESTRATÈGIA:

Es considera subvencionable únicament el cost de la prestació del servei d'assessorament per part dels proveïdors definits a cada tipologia de cupó fins a un màxim 8.000 €.

NO SÓN SUBVENCIONABLES:

En cap cas són subvencionables costos de personal intern, l’IVA, els pagaments en efectiu i altres tipus de despeses com ara subministraments, fungibles, adquisició d’equipaments o software o llicències d’ús, disseny i desenvolupament d’una APP, disseny de pàgines web o d’altres despeses similars que puguin ser necessàries per a la prestació del servei.

Sol·licitud i documentació

(*) Tots els tràmits seran via electrònica i cal firma electrònica de l’empresa.

SOL·LICITUD

DOCUMENTACIÓ

TOTA LA INFORMACIÓ INCLOSA EN AQUEST DOCUMENT ES PROVISIONAL, JA QUE ESTA PREPARADA EN BASE A LES DADES DE LA CONVOCATÒRIA 2023

Posa't en contacte

Si vols que t’ajudem a tramitar les subvencions, necessites informació o tens qualsevol dubte, escriu-nos i et respondrem el més aviat possible.