Skip to content Skip to footer

Avís Legal

INFORMACIÓ GENERAL

Link2market ® és una empresa que es dedica a la prestació de tot tipus de serveis de consultoria i assessorament per a gestió, direcció i administració d’empreses.

 • Gestió empresarial
 • Projectes d´innovació
 • Projectes d’internacionalització
 • Projectes de transició digital
 • Transformació de xarxes comercials
 • Serveis comercials
 • Serveis de màrqueting
 • Planificació estratègica
 • Formació de Directius
 • Serveis de coaching i mentoring
 • Estudis de mercat
 • Serveis d’interim Directiu
 • Serveis d’outsorcing d’equips comercials
 • Formacions “in company”
 • Ponències a empreses i esdeveniments

L’entitat GAMAN SOLUTION BCN, SL amb NIF B-72.660.848 i domicili fiscal al carrer de Buenos Aires 60 -4o 1a A de Barcelona (08036) és la titular d’aquest lloc web (Link2market®)

DEFINICIONS

Els termes següents tindran el significat que se’ls dóna a continuació:

 • Continguts: Tota la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers que s’ofereixen a través del lloc web.
 • Cookies: Conjunt de caràcters que s’emmagatzemen al disc dur oa la memòria temporal de l’ordinador d’un usuari quan accedeix a les pàgines de determinats llocs web. Veure ús de cookies a http://www.link2market.es
 • Enllaç (link): Apuntadors hipertext que serveixen per saltar d’una informació a una altra, o d’un servidor a un altre, quan es navega per Internet.
 • Hacker: Persona que gaudeix aconseguint un coneixement profund sobre el funcionament intern d’un sistema, ordinador o xarxa d’ordinadors.
 • Internet: xarxa global de telecomunicacions que, mitjançant diversos programes d’ordinador i protocols de comunicació, facilita la connexió entre ordinadors i l’intercanvi d’informació entre aquests i els usuaris.
 • Nom de Domini: Identificador d’un servidor connectat a Internet mitjançant un nom fàcil de recordar per a l’Usuari d’Internet que correspon a una adreça numèrica d’Internet que és única. Una autoritat internacional i autoritats locals assignen els diferents dominis de tipus general (acabats a .com, .net i .org, entre d’altres) i per països (.és per a Espanya, .pt per a Portugal, etc.).
 • Obra: Totes les creacions de qualsevol gènere (incloent-hi les col·leccions i bases de dades) originals o derivades, col·lectives o en col·laboració, compostes o independents, les prestacions i produccions de qualsevol classe i naturalesa que siguin objecte d’un dret afí al dret d’autor o d’un dret sui generis, així com les creacions industrials com ara invencions, signes distintius i models i dibuixos industrials i artístics, expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que s’inventi en el futur, creades per Link2market® o per tercers reconeguts per Link2market ® .
 • Pàgina Web: conjunt d’informació expressada en format digital i distribuïda en diverses pàgines interconnectades mitjançant la tecnologia “hipertext” i “hipergràfics”, ia la qual poden accedir terceres persones a través de la xarxa telemàtica Internet.
 • Servidor: sistema informàtic que proporciona recursos a altres ordinadors connectats a ell mitjançant una xarxa. Els recursos poden ser fitxers, programes, informació, permisos, etc.
 • Lloc web: Col·lecció de pàgines web dotades d’una adreça web única.
 • Usuari: tota persona que accedeixi o navegui pel lloc web.

Aquest lloc web ha estat dissenyat per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris a la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers, oferts per Link2market ® . Totes aquestes informacions, activitats, productes i serveis diversos es nomenaran de manera conjunta dins aquest document com a Continguts.

La utilització d’aquest lloc web atribueix al navegant la condició d’usuari del lloc, la qual cosa implica l’adhesió a aquestes condicions en la versió publicada en el moment en què s’hi accedeixi. Per això, Link2market ® recomana a l’Usuari llegir-les atentament cada vegada que accedeixi al lloc web.

L’accés a determinats continguts oferts a través d’aquest lloc web es pot trobar sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes condicions generals. Per tant, amb anterioritat a l’accés i/o utilització dels continguts esmentats, l’usuari ha de llegir atentament també les condicions particulars corresponents.

Link2market ® podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís el disseny, presentació i/o configuració del lloc web, així com alguns o tots els Continguts, i modificar les condicions generals i/o condicions particulars requerides per utilitzar-los.

ACCÉS I SEGURETAT

Amb caràcter general, els Usuaris podran accedir al Lloc web de forma lliure i gratuïta. Això no obstant, Link2market ® es reserva d’acord amb la legislació vigent el dret de limitar l’accés a determinades àrees del lloc web (àrea de col·laboradors o àrea de clients). En aquests casos, com a requisit previ per poder accedir al servei, l’Usuari haurà de registrar-se facilitant tota la informació sol·licitada, de forma actualitzada i real (vegeu la política de privadesa).

L’Usuari triarà el vostre propi identificador i contrasenya. Per a l’elecció de l’identificador, l’Usuari no podrà optar per expressions, paraules o conjunts de lletres que puguin resultar insultants, injuriosos o contraris a la llei, a la moral i als bons costums. De la mateixa manera, tampoc no podrà utilitzar marques, rètols d’establiments, expressions publicitàries, noms i pseudònims de personatges públics o coneguts sense la seva autorització. Link2market ® assignarà l’identificador seleccionat per l’usuari, sempre que no hagi estat prèviament seleccionat per un altre usuari.

L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, i no està permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l’Usuari es compromet a fer-ne un ús diligent ia mantenir-ne en secret, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

En cas que l’Usuari conegui o sospiti l’ús de la contrasenya per tercers, haureu de posar aquesta circumstància en coneixement de Link2market ® el més aviat possible.

L’Usuari perdrà l’identificador seleccionat transcorreguts sis mesos sense haver-ne fet ús per a qualsevol dels Continguts de Link2market ® , podent ser seleccionat per un nou Usuari.

UTILITZACIÓ DELS CONTINGUTS

L’Usuari es compromet a no utilitzar qualsevol dels Continguts que Link2market ® posi a la vostra disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral oa l’ordre públic i, en general, a fer-ne un ús conforme a les presents condicions generals.

Els materials preparats per Link2market ® a disposició dels usuaris en aquest lloc web s’han realitzat únicament amb finalitats informatives. L’usuari ha de tenir en compte que aquests materials poguessin no contenir les darreres actualitzacions. La seva modificació o supressió es podrà fer Link2market ® sense avís previ. No es derivarà cap efecte vinculant de qualsevol informació que es proveeixi a través d’aquest lloc web.

Els materials que es poden consultar a través d’aquest lloc web, o que s’ofereixen a través d’aquest lloc web, no es poden considerar constitutius de relació professional de qualsevol índole amb l’usuari. Lusuari no ha dactuar sobre la base dels materials del present lloc web.

Quan Link2market ® presti serveis als Usuaris que, en qualsevol forma, permetin la divulgació de continguts per part de l’Usuari a través del lloc web, com ara llistes de distribució, xats, newsgroups, allotjament de pàgines personals, etc (d’ara endavant, “serveis actius”), els Usuaris s’obliguen a fer-ne un ús d’acord amb la llei, les presents condicions, les condicions particulars de prestació del servei, la moral, els bons costums i l’ordre públic.

En particular, a títol merament enunciatiu i no exhaustiu, es considera terminantment prohibit l’ús del lloc web amb els fins o les conseqüències següents:

 • Quan, en qualsevol forma, es violin o menyscabin drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals o en la resta de l’ordenament jurídic.
 • Quan s’induïsquen actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic.
 • Quan s’induïsquen actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
 • Quan s’incorporin, posin a disposició o permetin accedir a productes, serveis, activitats o gèneres la importació, exportació, circulació, tinença, comerç o producció dels quals estigui prohibida per les normes del país la legislació dels quals sigui aplicable en cada cas i, específicament, els productes , serveis, activitats o gèneres inclosos a la llista que a continuació es detalla i els de caràcter anàleg o naturalesa similar, llevat que els subjectes que exerceixen un trànsit sobre ells, estiguin degudament autoritzats, i assenyalant de manera enunciativa, però no exhaustiva, els següents:
  • Begudes alcohòliques.
  • Armes de foc, articles i materials perillosos, explosius o pirotècnics, i material de defensa, en general.
  • Gasos, productes químics, tòxics, etc.
  • Articles, objectes o obres d’art falsificades.
  • Material sobre pornografia infantil.
  • Productes caducats, defectuosos, usats, etc. que posin en perill la salut o siguin potencials de contagiar alguna malaltia.
  • Éssers humans vius, morts, parts o restes dels mateixos.
  • Animals vius, morts o parts o restes dels mateixos.
  • Drogues, estupefaents i anàlegs.
  • Productes mèdics o farmacèutics, i els expedits amb recepta.
  • Llistes o bases de dades que continguin dades personals protegides.
  • Documents públics.
  • Documents didentificació (DNI, passaport) i llicències.
  • Llistes de correus electrònics.
  • Participacions i accions.
  • Informació qualificada de secreta per les autoritats del país.
  • Decodificadors de televisió per satèl·lit i cable.
  • Equips de vigilància, o qualsevol altre mecanisme o aparell creats especialment per infringir el dret a la intimitat de manera il·lícita.
  • Articles embargats.
  • Els llibres, programari, pàgines web, pel·lícules, i qualsevol obra o producte en general, que tingui un contingut il·lícit, altament violent, racista, faci apologia del terrorisme o la criminalitat, ensenyi a fabricar armament o explosius, etc.
  • Pel·lícules, fotos, programari, jocs, música, etc. creats o comercialitzats havent violat els drets de propietat intel·lectual, patents o marques.
  • Els productes, serveis, activitats o gèneres la importació, exportació, circulació, tinença, comerç o producció dels quals estigui sotmesa a l’adquisició d’una autorització o llicència, oa una legislació especial, cas en què es regirà per aquesta.
  • Els productes, serveis, activitats o gèneres adquirits, realitzats, produïts o comercialitzats de manera il·lícita.
  • En general, qualsevol cosa considerada fora del comerç.
 • Quan puguin generar alarma social injustificada.
 • Quan indueixin a involucrar-se en activitats perilloses, de risc o nocives per a la salut i lequilibri psíquic.
 • Quan es divulgui informació falsa o inexacta, de manera que pugui induir a error qui l’escoltés.
 • Quan es vulnerin o sigui previsible la vulneració de drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers.
 • Quan es vulnerin o sigui previsible la vulneració dels secrets empresarials de tercers.
 • Quan es vulneri o sigui previsible la vulneració del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones.
 • Quan constitueixin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.
 • Quan constitueixi publicitat no autoritzada o no sol·licitada (coneguda com a “Spamming”), cartes en cadena o qualsevol forma de loteria o joc d’atzar.
 • Quan constitueixin competència deslleial.
 • Quan es pugui difondre qualsevol tipus de virus informàtic, fitxers defectuosos, o qualsevol altre programari o programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes de qualsevol classe accessibles a través del lloc web.
 • Quan es pugui alterar o intervenir per mitjans fraudulents, Pàgines Web personals o correus electrònics daltres usuaris sense autorització dels mateixos.
 • Quan es pugui fer una utilització indeguda o inadequada respecte al funcionament normal i la finalitat de tots aquells continguts que, si escau, puguin incloure’s en el lloc web de Link2market ® , com ara Xat-Àrees, Netmeetings, grups de notícies, fòrums, etc. .

Link2market ® no es responsabilitza de l’ús que cada usuari doni als materials posats a disposició d’aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d’aquests.

Link2market ® es reserva el dret d’excloure l’Usuari del servei actiu, sense avís previ, en cas que dugui a terme alguna de les activitats anteriors ia exercitar les accions legals que consideri oportunes. En qualsevol cas, Link2market ® no té obligació de controlar i no controla els continguts transmesos, difosos o posats a disposició de tercers pels Usuaris, llevat dels supòsits en què així ho exigeixi la legislació vigent o quan sigui requerit per una Autoritat Judicial o Administrativa competent.

Qualsevol anunci o comentari, opinió, declaració o recomanació realitzat dins dels serveis actius pertanyeran exclusivament als Usuaris que expressin aquests punts de vista i en cap cas s’entendrà que provenen de Link2market®, mantenint aquesta indemne i lliure de càrregues davant qualsevol reclamació que sorgís per la utilització d’aquests serveis actius per un Usuari en la manera com es prohibeix en aquest contracte o en la llei.

SERVEI

Link2market ® es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els continguts que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense avís previ, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció pot tenir caràcter temporal o definitiu, i en aquest cas es comunicarà aquesta circumstància als usuaris, els quals poden patir la pèrdua, si escau, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis.

En conseqüència, Link2market® no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu lloc web ni dels Continguts, per la qual cosa la utilització dels mateixos per part de l’Usuari es duu a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment , puguin exigir-se responsabilitats a Link2market® en aquest sentit.

Amb relació als serveis actius oa qualsevol altre Contingut per al qual sigui preceptiu el registre, Link2market ® podrà extingir els comptes i eliminar els Continguts i la informació dels Usuaris per raons d’inactivitat o inutilització dels mateixos. En concret, Link2market ® podrà extingir els comptes i eliminar els fitxers si transcorren més de 6 mesos des de la inscripció sense haver accedit a l’esmentat Contingut.

RESPONSABILITAT

Link2market® no serà responsable en cas que hi hagi interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin l’origen en causes que escapen del control de Link2market®, i/o deguda a una actuació dolosa o culposa de l’Usuari i/o tingui per origen causes de força major.

Sense perjudici del que estableix l’article 1105 del Codi civil, s’entenen inclosos en el concepte de força major, a més, i als efectes de les presents condicions generals, tots aquells esdeveniments esdevinguts fora del control de Link2market ®, com ara: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, manca d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc i l’atac de Hackers o tercers especialitzats en la seguretat o la integritat del sistema informàtic, sempre que Link2market® hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents segons l’estat de la tècnica.

En qualsevol cas, sigui quina sigui la seva causa, Link2market ® no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant. Link2market ® tindrà dret, sense que hi hagi cap indemnització a l’Usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i Continguts del lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos.

Link2market ® no es responsabilitza de continguts i opinions de tercers abocats al seu lloc web ni de la informació continguda a Pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per Enllaços o cercadors del lloc web, ja que la funció d’aquestes és informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest web, i en cap cas no suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquestes. Per tot això, Link2market ® no serà responsable del resultat obtingut mitjançant aquests enllaços hipertextuals.

Link2market ® no es responsabilitza de l’ús que cada usuari doni als materials posats a disposició d’aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d’aquests.

Link2market ® no es fa responsable de la utilització que l’Usuari faci dels serveis i productes del lloc web ni de les seves contrasenyes, així com de qualsevol altre material del lloc web, infringint els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol un altre dret de tercers. En cas que hi hagi continguts per a adults, és responsabilitat de l’usuari o dels seus representants legals limitar l’accés als menors d’edat que estiguin a càrrec seu amb els mecanismes que el mateix navegador d’Internet o altres serveis de tercers posen a la seva disposició.

Link2market ® no assumeix cap responsabilitat pels danys que puguin causar-se als equips dels Usuaris per possibles virus informàtics contrets per l’Usuari a causa de la seva navegació al lloc web, o per qualssevol altres danys derivats d’aquesta navegació.

Link2market ® no ofereix cap garantia en relació amb la continuïtat o absència d’errors en cap dels continguts accessibles a través del seu lloc web, a més de no garantir la correcció de qualsevol defecte o l’absència de virus i altres components nocius en aquest lloc «web» o al Servidor que el subministra.

Link2market ® no es fa responsable de la veracitat, manca d’utilitat o adequació per a un ús específic del present lloc web ni dels continguts; de la pèrdua de dades o serveis com a conseqüència de qualsevol retard, manca de lliurament, lliurament incorrecte dels productes exposats o interrupció del servei; de l’exactitud, la qualitat o la naturalesa de la informació obtinguda a través dels seus continguts. L’aplicabilitat de qualsevol dels aspectes del contingut del present lloc web s’ha de consultar amb un especialista de l’àrea específica.

En qualsevol cas, la informació proporcionada en aquest Lloc web s’adreça a complementar i no a reemplaçar l’assessorament que en tot cas s’ha d’obtenir directament dels equips professionals de cada especialitat. Link2market ® aconsella ferventment la consulta a un professional en la matèria abans de prendre una decisió o fer una determinada actuació.

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Link2market ® pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquestes condicions o condicions particulars que siguin aplicables.

PUBLICITAT

Part del lloc web pot allotjar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió al lloc web compleix les lleis que en cada cas puguin ser aplicables. Link2market ® no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web podeu adreçar-vos a la següent adreça de correu electrònic: protecciondatos@link2market.es

PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Veure ús de cookies a http://www.link2market.es. Si no voleu rebre galetes podeu configurar el vostre navegador a aquest efecte.

A través d’alguns apartats d’aquesta pàgina web li podran ser requerits dades de caràcter personal, per la qual cosa us informem que el tractament que es farà d’aquestes dades complirà en tot moment, amb les obligacions establertes a la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal.

Els interessats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, limitació al tractament o portabilitat, a través de la següent adreça de correu electrònic: protecciondatos@link2market.es

Cadascun dels serveis d’aquesta pàgina web, a través dels quals es recullen dades de caràcter personal, tenen establertes clàusules específiques al peu de cadascun dels formularis de recollida de dades, aquestes clàusules contenen totes les previsions legals necessàries per a la recollida i tractament de les dades. El contingut d’aquestes clàusules prevaldrà davant del que recull aquest avís.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Drets de propietat intel·lectual i industrial són tots els drets reconeguts per la legislació de propietat intel·lectual que tinguin caràcter patrimonial o d’explotació per a qualsevol finalitat i per a qualsevol modalitat d’ús, així com tots els drets reconeguts per la legislació de propietat industrial, inclosos a tots dos casos la facultat de sol·licitar els registres i inscripcions oportuns per a l’obtenció o protecció d’aquests drets (d’ara endavant, els “Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial”).

Queda estrictament prohibit la utilització de tots els elements objecte de propietat industrial i intel·lectual amb fins comercials, així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació.

La infracció de qualsevol dels drets esmentats pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

La publicació de missatges, pàgines web, emmagatzematge d’arxius o la comunicació pública de qualsevol altre contingut a través del lloc web de Link2market ®, suposa el reconeixement a favor d’aquest d’una llicència gratuïta amb la màxima amplitud que permeti l’ordenament jurídic que sigui aplicable, no exclusiu ia nivell mundial per utilitzar, copiar, subllicenciar, adaptar, transmetre, executar o divulgar públicament qualsevol d’aquests continguts , i subllicenciar a tercers l’exercici de qualsevol dels drets anteriors, ja sigui totalment o parcialment.

Les reclamacions que poguessin interposar els Usuaris en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualsevol dels continguts d’aquest lloc web s’hauran d’adreçar a la següent adreça de correu electrònic: protecciondatos@link2market.es

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a qualsevol qüestió litigiosa o que incumbeixi al lloc web de Link2market ® , serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús del present lloc web, els Jutjats i Tribunals de Barcelona ciutat (Espanya).

EXERCICI DELS DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

Finalment, us comuniquem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, previstos a l’article 15 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, mitjançant petició escrita dirigida a la següent adreça de correu electrònic: protecciondatos@link2market.es